Kristin Dahl style=

Kristin Dahl

Varamedlem2
Vigdis Rodal style=

Vigdis Rodal

Styremedlem
Ann Torild van Tienen style=

Ann Torild van Tienen

Styremedlem
Ronny Kvande style=

Ronny Kvande

Leder
Lars Sæter style=

Lars Sæter

Nestleder
Kristoffer Moen style=

Kristoffer Moen

Sekretær
Arnstein Petter Fjelnseth style=

Arnstein Petter Fjelnseth

Kasserer
Sivert Moen style=

Sivert Moen

Varamedlem