Vedtekter

VEDTEKTER FOR SURNADAL FOTOKLUBB

Vedteke  på konstituerende møte i biblioteksalen i herradshuset på Skei. 

5 mars. 1976,  med endringer av vedteker på årsmøtet 21-12-1984

 

$1           Navn og føremål,           

                Klubben sitt navn er Surnadal Fotoklubb.  Føremålet er å fremja medlemmene sine

                interesser og forståing på felt innen foto- og filmarbeid.

 

$2           Medlemmskap.

                Den kan bli medlem som melder seg inn til styret og betaler den kontingent som

                gjelder til kvar tid.  Blir ikkje medlemskontingenten betalt i rett tid avgjer styret

                om medlemsskapen går ut.  Årsmøtet avgjer om klubben skal vera tilslutta

                landsfremnande organisasjoner innan klubben sitt formål.

 

$3           Styret .

                Verksemda til laget blir leia av styret på 5 medlemmer som blir valde av årsmøtet.

                Styret skal arbeida for å halda oppe eit høgt aktivitetsnivå i klubben.

                Styremøtene blir halde så ofte formannen finn det teneleg, eller når minst

                to av dei andre styremedlemmene krev det.   Styret skal føra møtebok.

 

$4           Årsmøtet.

                Årsmøtet, som er det høgste organet i klubben, skal haldast innen utgangen av januar

                og skal kunngjerast for medlemmene i  god tid.  Den som har oppfylt pliktene sine

                etter $2  har røysterett på årsmøtet.   Forslag til handsaming på årsmøtet må

                væra styret i hende seinast 14 dager før årsmøtet.

            Årsmøtet skal  handsama:    

            1.         Årsmelding fra styret.

            2,         Revidert regnskap.

            3.         Fastsetjing av årspengar for komande år.

            4.         Valg av:

                                   a) formann    

                                   b) skrivar/nestformann

                                   c) kasserar

                                   d) konkurranseleiar

                                   e) materialforvaltar

                                   f) 2 varamenn til styret

                                   f) 2 revisorar m/varamenn

            Tillitsmennene under pkt.  b), c), d), e)  blir valde for 2 år, slik at to står på

            valg kvart år, første gong etter loddtrekning.  

            Alle valg på årsmøtet bli avgjorde med simpelt flertall, andre vedtak krev absolutt

            flertall.  Ved likt røystetal skal det nyttast loddtrekning.

 

$5        Fullmakter.                

            Formannen og eitt av styremedlemmene bind laget ved underskriftene sine.

 

$6        Oppløysning

            Vedtak om oppløysning av klubben kan gjerast på årsmøtet med 3/4 flertal.

            Dersom stort nok flertal ikkje bli oppnådd kan spørsmålet avgjerast på ekstraordinert

            årsmøte med absolutt flertal.  Slikt ekstraordinært årsmøte må kunngjerast i pressa     med minst 14 dagers varsel.  Klubben kan ikkje oppløysast så lenge 5 av            

            medlemmene går i mot.  Ved oppløysning skal klubben sine eignelutar tilfalle lag eller

            organisasjoner i kommunen som driv verksemd innan formålet til klubben.

            Finst ikkje slike lag i Surnadal kommune, skal eigenlutane tilfalle

            Surnadal ungdomsskole.

 

$7        Endring av vedtektene.

            Endringar av vedtektene blir å vedta med minst 2/3 flertal på årsmøtet.

            Forslag til endring må vere innkomme til styret seinast 1 månad før årsmøtet.