VEDTEKTER FOR SURNADAL FOTOKLUBB

Vedteke  på konstituerende møte i biblioteksalen i herradshuset på Skei. 

5 mars. 1976,  med endringer av vedteker på årsmøtet 21-12-1984 og, endringer på årsmøtet 31-01-2019

 

$1          Navn og føremål,         

               Klubben sitt navn er Surnadal Fotoklubb.  Fomålet er å fremje medlemmene sine

               interesser og forståing på felt innen foto- og filmarbeid.

 

$2          Medlemskap.

               Den kan bli medlem som melder seg inn til styret og betaler den kontingent som

               gjelder til kvar tid.  Blir ikkje medlemskontingenten betalt i rett tid avgjer styret

               om medlemsskapen går ut.  Årsmøtet avgjør om klubben skal vera tilslutta lokale og

               landsomfattande organisasjoner innan klubben sitt formål.

 

$3        Styret .

               Verksemda til laget blir leia av styret på 5 medlemmer som blir valde av årsmøtet.

               Styret skal arbeida for å halda oppe eit høgt aktivitetsnivå i klubben.

               Styremøte blir halde så ofte formannen finn det teneleg, eller når minst

               to av dei andre styremedlemmene krev det.   Styret skal føra møtebok.

 

$4        Årsmøtet.

               Årsmøtet, som er det høgste organet i klubben, skal haldast innen utgangen av januar

               og skal kunngjerast for medlemmene i  god tid.  Den som har oppfylt pliktene sine

               etter $2  har røysterett på årsmøtet.   Forslag til handsaming på årsmøtet må

               væra styret i hende seinast 14 dager før årsmøtet.

            Årsmøtet skal  handsama:    

            1.         Årsmelding fra styret.

            2,         Revidert regnskap.

            3.         Fastsetjing av årskontigent for komande år.

            4.         Val.

  1. 5 styremedlemer
  2. 2 varamedlemmer til styret
  3. 1 revisor m/varamann
  4. Valgkomite av to medlemmer
  5. Styreleiar blant dei valde styremedlemmene

                       

Styret konstituerer seg med følgande funksjoner:

  • Nestleiar
  • Kasserar
  • Sekretær
  • Ungdomskontakt

           

            Dei 5 styremedlemmene blir valde for 2 år, slik at 2 høvesvis 3, står på val  

            valg annakvart år, første gong etter loddtrekning.  

           

Alle valg på årsmøtet bli avgjorde med simpelt fleirtall.  Andre vedtak krev absolutt

            flertall.  Ved likt røystetal skal det nyttast loddtrekning.

 

$5        Fullmakter.                

            Formannen og eitt av styremedlemmene bind laget ved underskriftene sine.

 

$6        Oppløysning

            Vedtak om oppløysning av klubben kan gjerast på årsmøtet med 3/4 fleirtal.

            Dersom stort nok fleirtal ikkje bli oppnådd kan spørsmålet avgjerast på ekstraordinert

årsmøte med absolutt fleirtal.  Slikt ekstraordinært årsmøte må kunngjerast for

medlemene med minst 14 dagars varsel.  Klubben kan ikkje oppløysast så lenge 5 av

medlemmene går i mot.  Dersom klubben blir oppløyst skal klubben sine aktiva fordelast mellom aktive medlemmer ved oppløysing.

 

$7        Endring av vedtektene.

Endringar av vedtektene blir å vedta med minst 2/3 fleirtal  av frammøtte medlemar på årsmøtet.

            Forslag til endring må vere innkomme til styret seinast 14 dagar før årsmøtet.